6803HTM

Õppekava eesmärgiks on anda kutsestandardile „Ettevõtja III“ Vastavad üld- ja põhioskused ja –teadmised, samuti lisa-/erioskused ja –teadmised. Ettevõtluse alused ja äriplaani koostamise õppekava on suunatud ettevõtte äritegevust käivitavale väikeettevõtjale, kus põhisisuks on äriidee arendamine äriplaaniks ja selle ellurakendamine.
Ettevõtja tegevus sisaldab endas ettevõtte asutamist ja selle tegevuse jätkusuutlikku organiseerimist kasumi saamise ning ettevõtte omanike vara suurendamise eesmärgil. Tema tegevuse eesmärgiks on lisandväärtuse loomine, ühendades loomingulised ideed inimeste ja materiaalsete ressursside kasutamisega. Tulevase tööga toimetuleku eelduseks on iseseisvus, distsiplineeritus, vastutus- ja otsustusvõime, suhtlemisvalmidus, arenenud suuline ja kirjalik väljendusoskus ning planeerimisoskus. Vajalik on orienteeritus tulemusele ja paindlikkus.
Ettevõtluse alused ja äriplaani koostamise õppekava maht on 320 akadeemilist tundi nii teoreetilist, praktilist kui individuaalset õpet (akad. tunde 235, iseseisvat tööd 85 tundi) ning õppe kestuseks on 3 kalendrikuud. Õppe eesmärgiks on anda sügavamad teadmised ettevõtluses tegutsemiseks eeskätt oma firma asutamise ja jätkusuutliku juhtimise eesmärgil. Õppe jooksul omandab õppija teadmised erinevates ettevõtte toimimise valdkondadest. Olulisel kohal on omandatav oskus koostada äriplaani ning seda edukalt ellu viia. Õppe lõpetaja on võimeline peale lõpetamist alustama iseseisvalt või jätkama edukamalt ettevõtlusalast tegevust.
Õpingute alustamise tingimuseks on keskhariduse olemasolu (sh kutsekeskharidus põhikooli baasil) Õppekava lõpetamise tingimused: õppija on õppekava lõpetanud, kui ta on täitnud õppekava täies mahus, sealhulgas sooritanud õppekavas ettenähtud iseseisva töö – koostanud äriplaani. Õppekava läbimise kohta väljastab OÜ Capacity tunnistuse, millel sisalduvad õppekava moodulite kirjeldused.

Hindamine. Kursuse raames koostab kursusel osaleja iseseisva tööna väikeettevõtte äriplaani, mis tuleb kursuse lõppedes esitada ning kaitsta. Hindamise käigus antakse lektori poolt hinnang äriplaani elujõulisuse kohta lähtuvalt selle realiseerumispotentsiaalist.
Moduli nimetus Moduli maht Akad. tunde teor + prakt. Iseseisev töö Lektorid (eesti) Lektorid (vene)
1 Dokumendihaldus 40 30 10 Janne kerdo Zoja Vaks
2 Suhtlemispsühholoogia 20 15 5 Ester Reiend Tatjana Birkenbaum
3 Õiguslikud suhted väikeettevõtluses 40 30 10 Andres Õige Angela Melikhova
4 Ettevõtluse ja äriplaani koostamine alused 60 40 20 Madis Pihlasalu Tatjana Moroz
5 Turunduse alused 40 30 10 Toivo Tanning Tatjana Moroz
6 Raamatupidamise alused 40 30 10 Janek Keskküla Doris Yashko
7 Organisatsioon ja juhtimine 40 30 10 Heli Rannik Zoja Vaks
8 Majandusarvestus ja maksunduse alused 40 30 10 Janek Keskküla Olga Jelfimova
Kokku 320 235 85

Kursuse registreerimine

[contact-form-7 id=”590″ title=”Registreerimine Ettevõtluse alused ja äriplaani koostamine”]